Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Objednávka

Kategorie

Obchodní údaje a dodací podmínky

Ignoratia legis non excusat. – Neznalost zákona neomlouvá.
Při závazné objednávce uzavíráte jako zákazník s obchodníkem kupní smlouvu.
Berte na vědomí, že obchodní podmínky obsahují platné zákony, kterými se obě strany, zákazník a obchodník, musí řídit. Při porušení následují sankce. Více smluvní pokuta.


Uvedené informace jsou v platnosti od 1. 7. 2010 pro www.coolhadry.eu provozovaný  – fyzickou podnikající osobou IČ .

Veškeré objednávky přijaté přes nákupní košík (míní se tím internet) jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním uvedených podmínek platných pro internetový obchod www.coolhadry.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslána faktura, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Jak provádět objednávky zboží
Objednávky se provádí přes elektronický obchod, tedy e-shop na www.coolhadry.eu. Každá objednávka realizovaná jiným způsobem než přes internet musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Neregistrovaní uživatelé musejí uvést minimálně tyto údaje:
- iniciály objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho IČ v případě firmy)
- přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná)
- jeden funkční kontakt (telefon, mail nebo e-mail)
- přesný název zboží počet kusů
- požadovaný způsob dopravy
- požadovaný způsob úhrady zboží

Registrovaní uživatelé musí uvést minimálně tyto údaje:
- registrační číslo nebo přihlašovací jméno
- přesný název zboží
- počet kusů
- požadovaný způsob dopravy
- požadovaný způsob úhrady zboží

Ověření a zrušení objednávky
Prodejce si vyhrazuje možnost pomocí e-mailu ověřit platnost objednávky. Objednávka realizovaná jedním z výše uvedených způsobů je považována za závaznou, není-li stornována prostřednictvím internetu, případně telefonicky nebo e-mailem, ještě týž den.

Zrušení objednávky ze strany prodejce
Pokud prodejce bude nucen zrušit objednávku, vždy tuto skutečnost projedná s objednavatelem (shora uvedenými informačními kanály). Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili (platební kartou, on-line e-Bankou, převodem z účtu) budou peníze převedeny zpět na Váš účet do 5 pracovních dnů. V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

Stornování objednávky ze strany kupujícího
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
Prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:
1. zboží nesmí být použito
2. zboží musí být v originálním obalu (nepopisujte obal a nelepte na něj nic) a kompletní(včetně příslušenství, návodu, produktů, které byly dodány se zbožím atd.)
3. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také fakturu
5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno
6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!!!

Při uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:
1. Zákazník pošle písemnou formou odstoupení od kupní smlouvy. Vzory lze najít na internetu.
2. Písemně napsané odstoupení od kupní smlouvy je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
3. Podepsané odeslat spolu se zbožím, které chcete vrátit nebo vyměnit. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).
4. Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line. Požadavek je zpravidla vyřízen do 5 pracovních dnů od přijetí zboží.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou! V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Akceptace odstoupení od smlouvy Zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem potisku), není zákonnou povinností Prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.

Změny dokladů
Po odeslání objednávky není možné změnit údaje uvedené na faktuře, především pak změnit dodavatele na z fyzické osoby na právnickou osobu nebo na podnikající fyzickou osobu (s IČ).

Dodací lhůta
Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení objednávky trvat déle. V takovém případě bude zákazník e-mailem kontaktován a následně mu bude sdělen předpokládaný termín expedice zboží. Zákazník má právo zrušit objednávku daného zboží bez udání důvodu.

Řešení sporů
Veškeré majetkové spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Platnost obchodních podmínek
Uvedené obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupní smlouvy uzavřené s fyzickými nepodnikajícími osobami (bez uvedení IČ na faktuře). Kupní smlouvy uzavřené s ostatními subjekty (právnické osoby a podnikatelé) se řídí obchodním zákoníkem.

Podmínky dárkových poukazů - více zde: Obchodní podmínky dárkového poukazu

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamaci nelze podat telefonicky. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.
Za vyřízení reklamace je odpovědný prodejce.

Postup uplatnění reklamace
Pro zjednodušení a maximální přehlednost je proces reklamace převeden i do elektronické podoby.

Při uplatnění reklamace je třeba uplatnit následující postup:
1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který dostane e-mailem. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji.
2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
3. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
4. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).
5. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část.
6. Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line v uživatelské sekci.
Zboží odesílejte na adresu:


Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.
Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zasláno nové zboží, nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši. Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou! O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - telefonicky, e-mailem.

Smluvní pokuta
V případě, že si kupující objedná zboží na dobírku a následně si toto zboží nevyzvedne, je provozovatel oprávněn účtovat za toto nevyzvednutí smluvní pokutu ve výši 300,- Kč. Smluvní pokuta je splatná od okamžiku vrácení zboží prodejci do desátého dne ode dne, kdy si kupující vyzvedne upomínku od prodávajícího k zaplacení této pokuty, nebo do desátého dne ode dne, kdy se upomínka prodávajícímu vrátí z důvodu nedoručení nebo nemožnosti doručení. Po uplynutí této lhůty se smluvní pokuta zvyšuje na 1.300,- Kč, její splatnost je sedm pracovních dní ode dne, kdy došlo k jejímu navýšení, upomínka ohledně této částky již nebude zasílána a pakliže tato pokuta nebude uhrazena, prodávající si vyhrazuje právo obrátit se ohledně zaplacení této pokuty na soud a poté na příslušného soudního exekutora.

© 2013 Tvorba webovych stranek | Tricka s potisky - coolhadry.eu